Zinātniski pētnieciskais darbs

 

Karjeru ?eolo?isk?s izp?tes pakalpojumi


Derīgo izrakteņu atradņu ģeoloģiskā izpēte - tā ir Geolite pamatnodarbošanās. Mūsu rīcībā ir Vācijā ražota urbšanas tehnika, kas ļauj veikt zemes dzīļu pētījumus līdz 50 m dziļumam, kā arī piekļūt grūti piebraucamās vietās. Atradnes izpētes ietvaros veicam arī topogrāfisko uzmērīšanu, paraugu kvalitātes analīzes un interpretāciju pēc LV/EU/GOST vai klienta standartiem.

Pārskats par ģeoloģisko izpēti tiek akceptēts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC). Šis akcepts nodrošina augstāko pakalpojumu kvalitāti, un akcepta saņemšana ar pirmo reizi liecina par ģeoloģijas uzņēmuma profesionalitāti.

 

Tālāk, uz LVĢMC akcepta pamata Valsts vides dienests izdod atradnes pasi, līdz ar ko atradne iegūst oficiālu statusu Latvijā.

Lai varētu veikt derīgo izrakteņu ieguvi, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus un derīgo izrakteņu ieguves atļauju, kā arī izstrādāt un saskaņot karjera projektu.

Labs karjera projekts Jums palīdzēs samazināt derīgo izrakteņu ieguves izmaksas. Karjera projektā tiek ieplānota segkārtas noņemšana, piebraucamie ceļi un grunts krautņu novietojums tā, lai pēc iespējas ieekonomētu resursus, samazinātu zudumus un veicinātu kvalitatīvu un drošu atradnes izstrādi.

 

Mēs piedāvājam pakalpojumus Pilns karjera projekts, veicot visus šos pakalpojumus 5-6 mēnešu laikā. Piedāvājam arī atlikušo krājumu aprēķinu (inventarizāciju) esošām atradnēm. Sazinieties ar Geolite un lieciet savām zemes dzīlēm pelnīt!