Zinātniski pētnieciskais darbs


Vārds Ģeoloģija ir radies no Grieķu valodas - Ge (Zeme), un Logos (pētījumi). Ģeoloģija pētī Zemi un procesus, kas to pārveido. Ģeologi ir izmeklētāji, kas izmantojot informāciju par pētāmajām zemes dzīlēm, rekonstruē un interpretē notikumus, kas notikuši tuvākā vai senākā vēsturē. Jāpiebilst, ka ģeoloģijā ar vārdu "tuvākā vēsture" parasti tiek apzīmēti kādi 10 000 gadi.

Latvijas ģeoloģiskais griezums pēc būtības iedalāms trīs lielās daļās - kvartāra ieži, pamatieži un kristāliskais pamatklintājs.

Kvartāra ieži lielākajā Latvijas daļā ieguļ zemes virspusē. Tos veido jaunāko laiku nogulumieži, kas pārsvarā veidojušies pēdējā ledus laikmetā un pēc tā. Kvartāra slāņos izplatītākie derīgie izrakteņi ir smilts-grants, kūdra, māls.

Latvijas pamatiežu griezumu veido Kembrija, Ordovika, Silūra, Devona, Karbona, Perma, Triasa un Juras periodu nogulumieži, kas ieguļ zem Kvartāra iežu segas. Pamatiežu virsmu lielākajā Latvijas teritorijas daļā veido Devona ieži, kas veidojušies pirms aptuveni 360 000 000 gadu. Devona laikā Latvijas teritorijā bija jūra, tādēļ šeit izplatītākie ieži ir dolomīti, smilšakmeņi un māli.

Kristāliskais pamatklintājs Latvijā veidojies Arhajā un Proterozojā, un tas ieguļ zem pamatiežu segas, 382 metru dziļumā Strenču apkaimē, līdz vairāk kā 2000 m dziļumā Latvijas dienvidrietumos un Baltijas jūras akvatorijā. To veido magmatiskie un metamorfie ieži - granīti, gneisi, slānekļi, u.c.

SIA "Geolite" piedāvā šādus ģeoloģiskās izpētes pakalpojumus:

Der?go izrakte?u atrad?u izp?te - grants, smilts un citu izrakte?u atrad?u A, N, P kategorijas izp?te ?eotehnisk? izp?te - b?vniec?bai, ?ku rekonstrukcijai