Zinātniski pētnieciskais darbs


SIA "Geolite" paralēli ģeoloģiskās izpētes darbiem, veic arī zinātniski pētniecisku darbu lietišķās ģeoloģijas sfērā. Jaunākie pētījumi:

Lukševičs Jānis, 2011. Derīgo izrakteņu krājumu matemātiskā modelēšana atradnēs ar dažādu topogrāfiju. Maģistra darbs. Rīga, LU. 68 lpp.
Mathematical modeling of mineral volume in deposits with varying topography. Master Thesis. Riga, University of Latvia. 68 pp.

Pētījuma anotācija:
Pētījuma mērķis ir skaitliski definēt atradņu topogrāfijas sarežģītību un salīdzināt vidējā aritmētiskā un matemātiskās modelēšanas krājumu aprēķina metodes rezultātus atradnēs ar dažādu topogrāfiju. Maģistra darbā izmantota informācija no 41 derīgo izrakteņu atradnes ar dažādu reljefu, kuru kopējā platība ir 249 hektāri un kopējie krājumi ir 19,2 miljons kubikmetru. Pētījumam izmantota 408 urbumu ģeoloģiskā informācija. Tika veikta atradņu virsmas modeļu izveide un krājumu aprēķins ar matemātiskās modelēšanas metodi. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar lielumiem, kas iegūti pēc vidējā aritmētiskā metodes. Noskaidrots, ka piemērotākais koeficients, kas izsaka reljefa sarežģītību, ir augstuma atzīmju standarta novirze. Pieaugot šim koeficientam, pieaug kļūda derīgo izrakteņu krājumu aprēķinā, kas veikts ar vidējā aritmētiskā metodi. Ja augstuma atzīmju standarta novirze ir lielāka par 1,5, matemātiskās modelēšanas metodi ieteicams izmantot paralēli vidējā aritmētiskā metodei, savukārt šo metodi būtu jālieto obligāti, ja standarta novirze ir lielāka par 2,0.

Atslēgas vārdi: krājumu aprēķina metodes, virsmu modelēšana, reljefs, standarta novirze.

©2011 Jānis Lukševičs.

©2010 SIA Geolite. Šajā web vietā publicētā informācija ir SIA Geolite intelektuālais īpašums un tās pārpublicēšana ir aizliegta bez SIA Geolite rakstiskas atļaujas.